scrapy 1.2 文档的中文翻译
1 11 1202 2018/03/16 yiyi
tensorflow 1.7 中文文档
1 2 1068 2018/04/02 yiyi

        
0 1 1067 2018/07/29 meikunyuan6
wagtail CMS 1.11
0 3 1033 2018/03/16 levine

        
0 11 1005 2018/03/16 yiyi
odoo10.0翻译
0 1 976 2019/03/30 oyjs1989
关于Qt4.8.7(最后一版Qt4)官方手册的翻译,无奈数量太大,需要大家一起来翻译。虽然说Qt5现在大行其道,但是详尽的学习Qt4 也是每个Qt初学者者的必进之路。
0 10 946 2018/03/16 779068092
http://deeplearning.net/tutorial/index.html
0 5 935 2018/03/16 yiyi