1 12 173 2018/03/16 qbcoding
python3.6.4
0 11 129 2018/03/16 mints
scrapy 1.2 文档的中文翻译
1 11 1202 2018/03/16 yiyi

                
0 11 1005 2018/03/16 yiyi
关于Qt4.8.7(最后一版Qt4)官方手册的翻译,无奈数量太大,需要大家一起来翻译。虽然说Qt5现在大行其道,但是详尽的学习Qt4 也是每个Qt初学者者的必进之路。
0 10 946 2018/03/16 779068092
Qt5版本太多,  特地选取了功能改变比较多的5.7.1版做翻译,承前启后。文本数量巨大,大家一起努力翻译
3 10 705 2018/03/16 779068092
scipy lecture notes 中文翻译
2 8 1306 2018/03/26 xx
https://docs.djangoproject.com/m/docs/django-docs-1.10-en.zip
0 7 57 2018/03/16 coolwp